بروزرسانی ها

بروزرسانی هر دستگاه یک نرم افزار واسط است که در قالب فایل های بروزرسانی در هر دوربین و یا دستگاه ذخیره ساز، می تواند بارگذاری شود. هر فایل بروزرسانی حاوی اصلاحات و ارتقای ویژگی های یک دستگاه است که می تواند منجر به رفع مشکلات نرم افزاری آن دستگاه شود و یا قابلیت های جدیدتری به دستگاه اضافه می کند.

IPC A/B/C Firmware

IPC A Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPC/A Series Support Model Version 2021.11.02

IPC/AXXX
IPC/A20-B570-MZW

IPC/A22-D550-MZ

IPC/A01-B560-MZDL

IPC/A03-D550-MZ

IPC B Series Support Model

:  Baseline Firmware_Camera IPC/B Series Support Model Version 2021.11.02

IPC/BXXX
IPC/B13-D540-MF IPC/B09-D530-MF
IPC/B20-B570-MFW IPC/B18-B530-MF
IPC/B23-B540-MFW IPC/B21-D530-MFW
IP S09-D530-MF IP S04-B540-MF
IP S13-D540-MF IP S18-B530-MF
IP S22-D550-MF IP S20-B570-MFW
IPC/B02-B540-MFDL IPC/B01-B560-MFDL
IPC/B04-D540-MF

IPC C Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPC/C Series Support Model Version 2021.11.02

IPC/CXXX
IPC/C20-B370-MFW IPC/C13-D340-MF
IPC/C09-D330-MF IPC/C23-B340-MFW
IPC/C21-D330-MFW IPC/C18-B330-MF
IPC/C04-D340-MF IPC/C02-B340-MFDL
IPC/C05-D330-MFW

IPM A Firmware

IPM A Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPM/A Series Support Model Version 2021.06.21

: Baseline Firmware_Camera IPM/A Series Support Model Version 2022.04.22

IPM/AXXX
IP I20-B870-MFW IPM/A13-D840-MF
IP I11-B850-MF IPM/A20-B870-MFW
IPM/A01-B860-MZDL IP I13-D840-MF
IPM/A01-B860-MFDL

IP A Firmware

IP A Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IP/A Series Support Model Version 2021.05.17

IP/AXXX
IP A10-F520-PF IP A01-B550-MF
IP A11-B550-MF IP A09-D530-MF
IP A16-D530-MF IP A12-D525-MF
IP A19-B550-MF

IPM D Firmware

IPM D Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPM/D Series Support Model Version 2020.11.02

IPM/DXXX
IP K12-D325-MF IPM/D09-D330-MF
IPM/D18-B330-MF IPM/D13-D340-MF

IPC E Firmware

IPC E Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPC/E Series Support Model Version 2021.03.03

IPC/EXXX

IP R13-D540-MF

IP R22-D550-MZ

IPC/E03-D550-MZ

IPC/E04-D540-MF

IPC/E22-D550-MZ

IPC D Firmware

IPC D Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPC/D Series Support Model Version 2021.08.14

IPC/DXXX
IPC/D03-D250-MZ IPC/D02-B240-MFDL
IPC/D19-B230-MF IPC/D04-D240-MF
IPC/D22-D250-MZ IPC/D21-D230-MFW

IPM B/C Firmware

IPM B Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPM/B Series Support Model Version 2021-11-25

IPM/BXXX
IPM/B20-B570-MFW IPM/B13-D540-MF
IP M13-D540-MF IP M11-B550-MF
IPM/B11-B550-MZ IP M21-D530-MFW
IPM/B22-D550-MF

IPM C Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPM/C Series Support Model Version 2021-09-09

: Baseline Firmware_Camera IPM/C Series Support Model Version 2022-03-03

IPM/CXXX

IPM/C10-F520-PF

IPM/C09-D530-MF

IP Q01-B550-MF

IPM/C13-D540-MF

IP Q11-B550-MF IP Q09-D530-MF
IP Q13-D540-MF IP Q12-D525-MF
IP Q20-B570-MFW IP Q19-B550-MF
IP Q22-D550-MF IP Q21-D530-MFW

IPM E Firmware

IPM E Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPM/E Series Support Model Version 2022.03.02

IPM/EXXX

IPM/E02-B540-MFDL

IPM/E01-B560-MFDL

IPM/E21-D530-MFW

IP L Firmware Version 2021-11

IP L Series Support Model

: Baseline Firmware_Camera IPL Series Support Model

IP/LXXX
IP/L04-B540-MF IP/L01-B550-MF
IP/L18-D525-MF IP/L13-D540-MF
IP/L20-B570-MFW IP/L19-B550-MF

Video Surveillance Products

.........................................................................

.........................................................................

Video Surveillance Products

.........................................................................

_______________________

NVR 1601A 1H Firmware Version 2021-11

NVR 1601A 1H Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 1601A 1H Firmware Version 2021-11  Series Support Model

NVR 3202 2H 4K Firmware Version 2021-11

NVR 3202 2H 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 3202 2H 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

80M 

:128M

NVR 3604 4H 4K Firmware Version 2021-11

NVR 3604 4H 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 3604 4H 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

NVR 0901 1H 8P_4P 4K Firmware Version 2021-11

NVR 0901 1H 8P_4P 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 0901 1H 8P_4P 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

NVR 3204 4H 4K Firmware Version 2021-11

NVR 3204 4H 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 3204 4H 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

NVR 3609_6409 9H 4K Firmware Version 2021-11

NVR 3609_6409 9H 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 3609_6409 9H 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

NVR 12816 16H 4K Firmware Version 2021-11

NVR 12816 16H 4K Firmware Series Support Model

: Baseline Firmware NVR 12816 16H 4K Firmware Version 2021-11 Series Support Model

بر روی
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن